Beste ouders/verzorgers, contact met de leerkracht, halen en brengen, startgesprekken met de leraar, informatieavond, scholtijden, Gezonde School, TSO, mobiele telefoons/smartwatch, het leraren tekort vervanging bij ziekte, vrije dagen, verlof verzuim en leerplicht, het beleid rond medicijnverstrekking en medisch handelen, opvoedkundige vragen, uitjes IPC en ouderbijdragen, Corona

 Beste ouders/verzorgers,

Maandag 29 augustus 2022 begint het nieuwe schooljaar. We hebben zin in het nieuwe schooljaar en kijken ernaar uit om de leerlingen en u weer te zien. In deze nieuwsbrief staat in het kort de belangrijkste informatie. In elke nieuwsbrief staan ook alle belangrijke data gedurende het schooljaar met de daarbij behorende activiteiten. Daarnaast wordt elke ouder m.b.t. groep-specifieke zaken op de hoogte gehouden via Parro.

Wij wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar!

Het team van IKC Tuindorp

Contact met de leerkracht

Contact tussen ouder(s) en de leraar

Indien u vragen heeft, schroom dan niet om deze te stellen. Naast de reguliere voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van uw kind organiseren we kijkmomenten tijdens de afsluiting van een thema. Leerlingen kunnen hun ouders het gemaakte werk laten zien. Hierover wordt u geïnformeerd door de leraar van uw zoon/dochter.

Gesprekken die gaan over de ontwikkeling van uw kind vinden plaats op school maar kunnen eventueel ook via Teams plaatsvinden.

Wij willen u erop wijzen dat het niet is toegestaan om gesprekken op te nemen.

Halen en brengen

U bent bij de start van het schooljaar van harte uitgenodigd om ’s morgens met uw kind de klas in te lopen om te kijken waar uw kind mee bezig is. Daarna gaan zoals gebruikelijk de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zelfstandig naar binnen en kunnen de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 met hun kind meelopen.

Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ligt iedere dag een startopdracht klaar. Natuurlijk mag u voor schooltijd een mededeling doen (bijvoorbeeld: ‘leerling voelt zich niet zo lekker, want opa is ernstig ziek’). Aan het begin van een lesdag heeft de leerkracht niet de ruimte om eventuele vragen over de ontwikkeling van uw kind te beantwoorden. Wij willen u vragen hiervoor een afspraak te maken, zodat de leerkracht alle aandacht voor u en uw kind heeft.

Startgesprekken met de leraar

Als school willen we graag samenwerken met ouders; we zien hen als ‘ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet uw zoon/dochter in verschillende situaties. U zult daarom vast ook adviezen hebben over welke aanpak uw kind op school nodig heeft. De groepsleerkracht van uw zoon/dochter nodigt u daarom uit voor een startgesprek. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. Meer informatie volgt. Wij hopen dat u, bij voorkeur beide ouders, aanwezig kunt zijn.

 • De startgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 vinden plaats in de week van 26 t/m 30 september.
 • De ouders van de leerlingen in groep 8 ontvangen op korte termijn een bericht via Parro over de overstap naar het voortgezet onderwijs en de adviesgesprekken.

Informatieavond

Naast de startgesprekken vindt aan het begin van het jaar ook de informatieavond plaats. Deze avond bestaat uit 2 shifts zodat u aan meerdere infomomenten kan deelnemen. Een enkele ouder zal moeten kiezen. Na de start van het schooljaar ontvangen ouders van de leerkracht van hun kind een uitnodiging voor de informatieavond. Tijdens de informatieavond zal de groepsleerkracht u informeren over de leerstof, de plannen en de doelen die dit schooljaar worden behandeld.

De informatieavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 13 september.

Schooltijden, Gezonde school, TSO en Mobiele telefoons/smartwatch

Schooltijden

Onze school heeft een 5-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat elke schooldag duurt van 8.30 uur tot 14.15 uur. Tijdens deze dag hebben de leerlingen 2x een korte pauze: 1x van 15 minuten, het speelkwartier; 1x 30 minuten, het buitenspelen rond de lunch.

Tien minuten voordat de school begint, gaat de deur open. In alle groepen beginnen de lessen om 8.30 uur.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gymmen (bijna allemaal) 2x per week. Daarvoor hebben zij de volgende kleding nodig:

 • De leerlingen van groep 1-2 hebben gymschoenen, een t-shirt + korte broek nodig. Deze blijven ook op school en gaan voor iedere vakantie mee naar huis
 • De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymschoenen, een t-shirt + korte broek nodig en nemen dezelfde dag dat ze gym hebben gehad hun gymkleding weer mee naar huis, zodat het gewassen kan worden

Beleid Gezonde School

IKC Tuindorp is in samenwerking met onze opvangpartner Eigen&Wijzer een Gezonde School. Wij vinden de gezondheid van onze leerlingen heel belangrijk. Om deze reden:

 • Eten alle leerlingen fruit in de ochtendpauze;
 • Is het meenemen van snoep, chips, kauwgom en frisdrank niet toegestaan;
 • Raden we een gezonde lunchtrommel aan.

Gezond trakteren

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Jarig zijn is feest, maar het is wel goed om traktaties voor op school klein te houden en niet te calorierijk te maken. We zien dat de traktaties steeds groter en/of ongezonder worden. We willen ouders verzoeken zoveel mogelijk kleine en gezonde traktaties mee naar school te geven, dus liever geen chips of snoep. Het is ook mogelijk een klein cadeautje te trakteren in plaats van iets eetbaars.

Algemene traktatietips:

 • Een klein cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.
 • Groente en fruit (eventueel in een leuk jasje).
 • Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een doosje rozijnen, een handje naturel popcorn, soepstengel, een stukje peperkoek, een minieierkoek of een minirolletje of zakje met kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes.

Meer informatie: http://www.gezondtrakteren.nl/

Bij twijfel kunt u altijd even contact opnemen met de groepsleerkracht.

Tussenschoolse opvang (TSO)

IKC Tuindorp heeft de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer. Een combinatie van medewerkers van onderwijs en opvang zorgt voor de begeleiding en het toezicht tijdens het buitenspelen. De lunch nuttigen de kinderen in hun eigen lokaal in aanwezigheid van de leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende beweging krijgen en een frisse neus. Houdt u dus rekening met het weertype als uw kind de deur uitgaat.

Mobiele telefoon en smartwatch

Wij zien de afgelopen jaren het aantal kinderen met mobiele telefoons en smartwatches toenemen. Wij begrijpen dat het voor u als ouder belangrijk is om uw kind goed te kunnen bereiken op zijn weg van en naar school. Wij willen u via deze weg laten weten dat leerlingen bij binnenkomst in de klas hun mobiele telefoon en smartwatch bij de leerkracht inleveren. De leerkracht bewaart deze achter slot en grendel en overhandigt deze weer aan de leerlingen aan het einde van de dag. Is het nodig dat u uw kind onder schooltijd spreekt, kunt u contact opnemen via het schoolnummer: 020-4930431.

Het lerarentekort, vervanging bij ziekte

Er is een groot lerarentekort in Amsterdam en iedere vervanging vraagt om flexibiliteit. In samenspraak met collega’s zoeken we een passende oplossing waarbij we collega’s zo min mogelijk belasten en op zoek gaan naar een zo stabiel mogelijke situatie voor de leerlingen. Doritha, Petra, Hanneke en Anouk nemen de uiteindelijke beslissing wat de best passende oplossing is. Bij ziekte van een leraar informeren we ouders zo spoedig mogelijk en vragen hen indien nodig zelf opvang te regelen. U krijgt voor aanvang van de lesdag tussen 7:30 uur en 8.00 uur een bericht via Parro. In dat bericht staat ook of de leerlingen die dag eventueel onderwijs op afstand krijgen of andere opdrachten krijgen. Uiteraard begrijpen wij dat dit lastig kan zijn voor ouders/verzorger(s).

Wie voor de klas bij ziekte?

 • Inzet van ambulante leerkrachten of onderwijsassistenten
 • Leerkrachten uit de invalpoule van ons bestuur

Afstandsonderwijs

Het uitgangspunt is dat onderwijs zoveel mogelijk fysiek plaatsvindt op school. Door afwezigheid van een leerkracht (of leerling) kan het de professionele keuze van de school zijn het onderwijsprogramma tijdelijk te verzorgen via afstandsonderwijs.

Vrije dagen, verlof, verzuim en leerplicht

Het vakantierooster voor schooljaar 2022/2023 ziet er als volgt uit:

Herfstvakantie 

15-10-2022 t/m 23-10-2022 

Kerstvakantie 

24-12-2022 t/m 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 

25-02-2023 t/m 05-03-2023 

Goede Vrijdag/Pasen 

07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie  

22-04-2023 t/m 07-05-2023 

Hemelvaart 

18-05-2023 t/m 19-05-2023 

Pinkstervakantie 

29-05-2023 t/m 04-06-2023 

Zomervakantie 

22-07-2023 t/m 03-09-2023 

 Studie en extra vrije dagen: 

16-09-2022 

Vrijdag  

Studiedag  

24-10-2022 

Maandag  

Studiedag 

23-12-2021 

Vrijdag  

Dag voor de kerstvakantie 

09-01-2023 

Maandag  

Studiedag 

13-02-2023 

Maandag  

Studiedag 

06-03-2023 

Maandag  

Studiedag  

06-04-2023 

Donderdag 

Studiedag 

29-06-2023 

Donderdag 

Studiedag 

30-06-2023 

Vrijdag 

Studiedag  

21-07-2023 

Vrijdag  

Dag voor de zomervakantie  

 

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties om, kunnen ouders eventueel verlofdagen aanvragen. U moet dit verlof via het ‘reguliere formulier buitengewoon verlof’ aanvragen en voldoen aan de richtlijnen die daarop vermeld staan. Dit kunt u bij de administratie ophalen. Daarnaast verzoeken wij u rekening te houden met het volgende:

 • het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
 • In januari en juni tijdens het afnemen van de Citotoetsen;
 • Groep 8 tijdens het afnemen van de centrale eindtoets;
 • Groep 8 rond de opvoering van de eindmusical en de afscheidsavond.

Leerlingen die te laat komen

Te laat komen is niet fijn, maar kan onverhoopt een keer voorkomen. Leerlingen die te laat komen, komen de school binnen via de hoofdingang. Zij gaan zo rustig mogelijk het lokaal binnen en storen de groep niet. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen. Indien er sprake is van veelvuldig verzuim zal de intern begeleider contact met u opnemen en samen met u op zoek gaan naar oplossingen. Indien het verzuim zich blijft herhalen dienen wij dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Ziekmelding

Soms zal uw kind door ziekte of een andere reden verhinderd zijn om naar school te komen. Wanneer wij geen afmelding hebben gekregen en een leerling is om 08:30 uur niet aanwezig, maken wij ons zorgen om uw kind. Wij vragen u daarom nadrukkelijk de afmelding vóór 08:30 uur te doen. U kunt dit telefonisch doen via een e-mail aan de leerkracht of u kunt ons schoolnummer bellen: 020-4930431.

Het beleid rond medicijnverstrekking en medisch handelen

Het bestuur Asko heeft beleid geformuleerd aangaande medicijnverstrekking en medisch handelen op school. Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen en dat er geen medische handelingen worden verricht door personeelsleden die niet over de daarvoor vereiste bekwaam- en bevoegdheden beschikken. In noodsituaties is dit protocol niet van toepassing. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen. Indien uw zoon of dochter medicijnen nodig heeft, denken wij uiteraard graag met u mee. Neem volgende week gerust even contact op met de leerkracht of intern begeleider van uw kind.

Intern begeleiders:

Opvoedkundige vragen

Ouder-kind adviseur

IKC Tuindorp werkt samen met een ouder- en kindadviseur die deel uitmaakt van het Ouder- en Kindteam (OKT). Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen. Ouders kunnen bij het OKT terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Verder kan zij advies geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. Er wordt samen gekeken wat nodig is. Dit kan een kort gesprek zijn of een uitgewerkt plan. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.

Onze OKT vindt u daarvoor elke donderdagochtend bij ons op locatie.

Heeft u hierover vragen? Stel ze aan Hanneke Plaizier en Anouk van Gerwen of kijk op de website van het OKT: www.oktamsterdam.nl.

Uitjes, IPC en ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Voor de herfstvakantie ontvangt u van ons een brief over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Wij sluiten geen leerlingen uit van activiteiten. Deze vrijwillige bijdrage is schooljaar 2022-2023 € 55,- per leerling groep 1 t/m 5 (inclusief ééndaags schoolreisje) en € 140,- per leerling groep 6 t/m 8 (inclusief meerdaags schoolkamp)

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage

 Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee schooljaar 2022-2023 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen bij de administratie van de school.

Wat betalen wij van de ouderbijdrage?

 • Sportdagen;
 • Schoolreisje en schoolkamp
 • bijzondere feestdagen (Sint, Kerst en Pasen etc.);
 • voorstellingen of excursies binnen een thema
 • Afscheid groepen 8

 U kunt de ouderbijdrage voldoen op het volgende rekeningnummer: NL86INGB0668344865 t.n.v. ASKO inz IKC Tuindorp. Vermeld bij betaling de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. Er is ook een mogelijkheid tot gespreid betalen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met onze office manager Anja Vredevoort.

Naast de ouderbijdrage zijn wij lid van het Jeugd Educatie Fonds en soms springen zij bij!

Corona

De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor onze medewerkers en leerlingen van kracht:

Heeft uw kind klachten die passen bij corona: blijf thuis en doe een zelftest. Wij delen deze de eerste lesweek uit aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ook kunt u deze gratis afhalen bij de administratie van onze school.

 • Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijft uw zoon/dochter thuis
 • Bij een negatieve testuitslag mag de leerling weer naar school.
 • Meer informatie over de duur van een quarantaine en de richtlijnen zie: https:// mijnvraagovercorona.nl/

Mochten er veranderingen zijn dan houden wij u op de hoogte en passen wij volgens eventuele maatregelen ons beleid aan.

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

Doritha de Koning