Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vertegenwoordigt de ouders en leerkrachten van de school. De MR bespreekt met de directie de ontwikkeling van de school en de keuzes die daarbij gemaakt worden.

Hierbij worden onderwerpen besproken zoals:

· Kwaliteit van het onderwijs

· Jaarplan van de school

· Begroting​

· Schoolgids

· Schoolrooster (lestijden, vakanties, studiedagen)

· Personeelsbezetting (formatie & taakverdeling)

· Uitkomsten Leerling Resultaten (schoolbreed, geen individuele leerlingresultaten)

· Schoonmaak en hygiëne

· Anti-pestbeleid

· Veiligheid (in en rond de school)

· Inspectieresultaten

· Ouderbetrokkenheid

Samenstelling MR

De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. De directie is geen onderdeel van de MR. De MR bestaat op dit moment uit drie teamleden en drie ouders.

Personeelsgeleding:

Wilma Goede

Bas Nedermeijer

Danielle van den Noort

 Oudergeleding:

Muriel Krijger

Sanne Ruijs

Mike van der Kuijl

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

De Wet Medezeggenschap voor Scholen (WMS) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:

  1. Recht op overleg
  2. Informatierecht
  3. Initiatiefrecht

Daarnaast heeft de MR twee bijzondere bevoegdheden:

Adviesrecht

Bij het adviesrecht moet bij een aantal, in de wet vastgelegde aangelegenheden, het bevoegd gezag advies vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen. Hierbij gaat het om zaken als:

· Meerjarig financieel beleid (besteding van middelen, jaarlijkse begroting)

· Fusie, samenwerking met een andere school.

· Aanstellings- en ontslagbeleid personeel

· Aanstelling- en ontslag schoolleiding

· Vakantieregeling

· Beleid voor onderhoud en huisvesting

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde, in de wet genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Het gaat hier om zaken zoals:

· Onderwijskundige doelstellingen van de school

· Schoolplan, zorgplan

· Schoolreglement

· Beleid m.b.t. de ondersteunende werkzaamheden van ouders

· Arbeidsomstandigheden

· Schoolgids

· Beleid buitenschoolse activiteiten

· Bestemming en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Heeft u een vraag of opmerking laat het ons weten! Ook kunt u natuurlijk de leden persoonlijk benaderen.

Wat is het verschil met de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

MR vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar en deze vergaderingen zijn in principe openbaar, echter kunnen er onderwerpen besproken worden die niet of nog niet openbaar gemaakt mogen worden. Agenda en verslagen van de vergaderingen van de MR worden gepubliceerd op de website van de school. Contact opnemen kan ikctuindorp.mr@askoscholen.nl