Beeldende vorming​

Onze school werkt samen met externe vakdocenten die lessen verzorgen rondom beeldende vorming. Daarnaast schenken zij aandacht aan kunstgeschiedenis.

 

Muziek

In samenwerking met muziekschool Amsterdam, krijgen de kinderen muziekles. Zij maken kennis met diverse instrumenten en muziekstijlen.

 

Schooltuinen

De Amsterdamse schooltuinen bestaan sinds 1920. Ze waren oorspronkelijk bedoeld om kinderen in contact te brengen met gezond voedsel dat ze anders niet zouden eten vanwege de grote armoede die kort na de Eerste Wereldoorlog heerste. Op de schooltuinen van nu wordt NME gegeven. Dat is meer dan alleen planten, zaaien en oogsten. Veel meer dat met de natuur te maken heeft komt aan bod! Doel van de lessen is om leerlingen kennis en respect voor natuur en milieu bij te brengen. Het schooltuinwerk start jaarlijks voor groep 6 in januari en duurt tot december.

 

Bibliotheek

​Onze school beschikt over een eigen bibliotheek. Alle kinderen kunnen 3 keer in de week een boek ruilen of lenen. De bibliotheek wordt verzorgd door een groep enthousiaste ouders. Ook bezoeken alle groepen jaarlijks de openbare bibliotheek Amsterdam. Tijdens onze workshopavond wordt er een workshop interactief voorlezen gegeven door een medewerker van de OBA.

 

Plusklas

Het onderwijsaanbod en pedagogische aanpak van IKC Tuindorp zijn afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en leerbehoeften van de leerlingen. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vormgegeven dat het maximale uit de leerling gehaald word. Het onderwijsaanbod in de groepen kan soms ontoereikend zijn voor de sterke leerlingen. Voor hen is er een extra voorziening: de plusklas. Het doel van de plusklas is tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van (meer)begaafde leerlingen. In de plusklas wordt elke leerling een intellectuele stimulans en uitdaging op eigen niveau geboden.

 

Day a week school

Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. Leerlingen worden geselecteerd door de DWS in overleg met de IB van ons kindcentrum.

 

Leerlab

Onze school ontvangt van de gemeente Amsterdam subsidie om voor een aantal groepen een "Leerlab" te organiseren. Leerlab is een vorm van onderwijsverlenging en deze lessen zijn een aanvulling op het onderwijs op IKC Tuindorp. Wij willen zo de leerlingen die voor het Leerlab in aanmerking komen extra ondersteuning bieden, meer zelfvertrouwen geven en succes ervaring laten opdoen. Het Leerlab wordt opgezet voor een aantal leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Het gaat plaatsvinden verdeeld over 2 periodes en in elke periode wordt aan een ander vak aandacht geschonken.

Wat betekent dit?
* Een Leerlables is 2x per week op de dinsdag en de donderdag en duurt van 14.30 tot 15.30 uur.
* Tussen 14.15 en 14.30 uur mogen de leerlingen zelfstandig naar buiten, even een frisse neus halen, er is dan geen toezicht buiten. De leerlingen eten en drinken ook meteen iets.
* De lessen vinden plaats op school en gegeven door een leerkracht van onze school.
* De leerlingen die aan het leerlab mogen deelnemen worden geselecteerd door de leerkracht in samenspraak met de IB en n.a.v. de normen opgesteld door de gemeente Amsterdam. Dit betekent ondersteuning voor leerlingen op een "midden niveau" met groeimogelijkheid.

Wat wordt er van de leerling en u als ouder verwacht?
* De leerling is gemotiveerd en kan op alle data aanwezig zijn.
* U als ouder bent hiervan op de hoogte en zorgt daarvoor.
* U, als ouder wordt uitgenodigd voor de laatste les.
De kinderen krijgen dan hun diploma en sluiten samen met hun ouders en de leerkracht hun Leerlab-periode feestelijk af.

 

Doelab: leren door te doen!

Iedere school heeft leerlingen waarbij het leren niet vanzelf gaat. Ze gaan ploeterend door de leerstof en begrijpen met alle extra ondersteuning nog steeds de stof niet goed. Ze zien de andere kinderen gemakkelijk door de leerstof heengaan en krijgen voortdurend het gevoel van afwijzing en tekort schieten. Faalangst en een negatief zelfbeeld is dan vaak het gevolg hiervan. 

Deze kinderen hebben moeite met taken zoals plannen en ordenen, iets waar vooral op school een beroep op wordt gedaan. Met Remedial Teaching, een arrangement of het werken in kleine groepjes wordt geprobeerd het niveau omhoog te krijgen. Maar de context blijft ontbreken. Sommen zonder betekenis, taal zonder functie, schrijven zonder doel. Als een kind dan ook nog een vaste mindset heeft is de frustratie groot.

Op IKC Tuindorp is speciaal voor deze kinderen het Doelab opgezet. 

Het Doelab geeft de betekenis weer terug, brengt plezier in het leren en laat zelfvertrouwen weer groeien. Er wordt thematisch gewerkt en de lessen hebben een praktisch karakter. We werken aan dezelfde onderwijsdoelen als in de klas maar dan vertaald naar de praktijk. Rekenen, begrijpend lezen en taal terwijl de leerlingen lekker aan de slag zijn met onder andere ICT, techniek, koken, tuinieren, textiele werkvormen, stages en boodschappen doen. We doorbreken de muren van een klaslokaal en betrekken de maatschappij in onze lessen. 

Naast de algemene reken-, taal- en motorische doelen werken we ook aan persoonlijke leerdoelen. Deze richten zich met name op de mindset. 

Kinderen stromen in september of februari in en blijven minimaal 6 maanden in het Doelab. Als we zien dat een kind genoeg vaardigheden heeft geleerd en succeservaringen heeft opgedaan, kan hij uitstromen waardoor er weer een plek vrij komt. 

Leerlingen die voor het doelab in aanmerking komen werken eenmaal per week buiten de klas in een klein groepje onder begeleiding van de doelableerkracht.  Selectie voor deelname aan het doelab is mogelijk vanaf groep 4 en gebeurt door de IB in overleg met de groepsleerkracht.

 

Schoolreisjes en uitjes

​Voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 wordt er jaarlijks een schoolreisje georganiseerd. Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is er een 3 daags kamp. 1 x naar Texel en 2x naar de Veluwe. 

Naast deze kampen en schoolreisjes wordt er voor elke groep regelmatig een educatief uitstapje georganiseerd. Waar dit uitje naar toe gaat hangt af van het thema waaraan gewerkt wordt.