​De onderwijsinspectie heeft een paar jaar geleden een  bezoek gebracht aan onze school.
Dit was voor alle betrokkenen spannend omdat zowel de inspecteurs als de school voor het eerst met het nieuwe toezichtkader hebben gewerkt. Het betrof hier dan ook een pilot van de inspectie om zo te komen tot een nieuw definitief kader.

De inspecteurs hebben veel klassenconsultaties afgelegd, soms in het bijzijn van MT-leden of IB-ers. Daarnaast is er vooraf niet aangegeven wat de inspecteurs graag wilden zien. Zo is er, naast de taal-en rekenlessen, ook een gymles en Taakspel en Vreedzame school les door hen bijgewoond. Ook is veel aandacht besteed aan het schoolklimaat en de kwaliteitscultuur op IKC Tuindorp  door middel van interviews met ouders en leerlingen. De inspectie was onder de indruk van het schoolklimaat van onze school. Hierbij is vooral opgemerkt dat de manier waarop de vreedzame school is vormgegeven, de actieve betrokkenheid en de respectvolle omgang met elkaar (leerlingen gaven aan :"je kunt zijn wie je bent") en de regels zijn doorleefd. De school heeft na het bezoek van de inspecteurs aangegeven dat het onderzoek veel meer recht heeft gedaan aan de schoolsituatie zoals die daadwerkelijk is. De inspectie is van mening dat de school solide is op alle niveaus en nu toe is aan de volgende stap in de ontwikkeling. Een mooi compliment voor het team, de ouders, de leerlingen en de directie van de school.

Opmerkingen van de inspectie:
Sterke punten van IKC Tuindorp o.a;
Er is een betrokken team. Leraren verstaan hun vak, er is veel positieve interactie tussen leerkrachten en leerlingen
De wijze waarop de Vreedzame school is vormgegeven, actieve betrokkenheid van alle geledingen, ouders, leerlingen en team.​
Er is aandacht voor educatief ​​partnerschap met ouders
Respectvolle omgang: leerlingen geven aan: ”je kunt hier zijn wie je bent”
Er zijn duidelijke doorleefde schoolregels en afspraken. De gewenste leerhouding is duidelijk.
Zeer passend aanbod op maat voor leerlingen en zic​ht op hun ontwikkeling
Er is een screening voor hoogbegaafde leerlingen
Resultaten zijn in orde en stabiel, er wordt niet alleen gekeken naar resultaat maar naar groei van elke individuele leerling.
Aandacht voor culturele, creatieve en sportieve v​orming
Er is een gezamenlijke visie
Aanbevelingen voor het plan van de komende 4 jaar
Ambities beschrijven om verder te groeien en school te profileren, kijken naar specialisaties
Meer samenhang te brengen tussen de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie
​Keuze maken voor een instrument om de veiligheidsbeleving van leerlingen te meten.