Klachten

​​​Volgens de Kwaliteitswet kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur en het personeel. Met de klachtenregeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van betrokkenen en het belang van de school wordt gediend en een veilig schoolklimaat wordt gerealiseerd.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.​

De regeling vindt u op onderstaande website, zowel de korte versie als de uitgebreide versie.

Naar de klachtenregeling

Privacy

IKC Tuindorp verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Hoe gaan wij om met privacygevoelige gegevens?

Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs.