Verlof

​​​Alle kinderen op school mogen in principe alleen op vakantie tijdens de schoolvakanties. Er zijn echter situaties waarin een uitzondering gemaakt kan worden. U kunt via een formulier dat u bij de administratie of bij de directie kunt verkrijgen een verzoek indienen. De schoolleiding beoordeelt vervolgens of het verzoek kan worden ingewilligd of moet worden afgewezen.

U kunt zelf beoordelen of uw verlofaanvraag als een uitzondering zal worden beschouwd. Via onderstaande link vindt u een overzicht van bijzondere omstandigheden.

Regels verlofaanvragen

Controle
De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Dergelijk verzuim kan leiden tot straffen door de rechtbank. In de leerplichtwet staat aangegeven dat de directie toestemming voor verlof mag geven (ten hoogste tien dagen per schooljaar) als er sprake is van gewichtige omstandigheden (zie achterkant verlof verzoek formulier). In de wet staat absoluut niet dat een leerling recht heeft op tien snipperdagen. Daarnaast schrijft de wet dat slechts eenmaal per jaar een verzoek ingediend mag worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat nadien een verzoek voor 2 dagen is ingewilligd, de andere acht dagen vervallen.

Een aanvraag behoort 6 weken van te voren ingediend te worden om zeker te zijn van een tijdige afhandeling. De eerste 2 weken aansluitend op de zomervakantie mag wettelijk geen verlof verleend worden. De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld die controleert of u en de school zich aan de leerplichtregels houdt.

Ziek melden​

Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u voor 8.30 uur te bellen, opdat we de leerkracht van uw kind meteen op de hoogte kunnen stellen en zo niet in de klas hoeven te storen. Wanneer uw kind om een andere reden niet op school kan zijn, bijvoorbeeld door een dokters - of tandartsbezoek en u weet dit van tevoren, wilt u dit dan schriftelijk melden aan de leerkracht van uw kind?​